Mediation Gelderland
Samenlevingscontract ontbinden

Samenlevingscontract ontbinden

Een samenlevingscontract ontbinden bij het beëindigen van een relatie lijkt eenvoudig. In principe geldt het samenlevingscontract zolang het samenwonen duurt.

Ontbinden van een samenlevingscontract wanneer het onduidelijk is tot wanneer het samenwonen heeft geduurd

Als er tussen u en uw (ex)partner verschil van mening bestaat over wanneer het samenwonen is geëindigd, wordt deze geacht te zijn geëindigd op de dag, waarop één van u bij aangetekend schrijven aan de ander te kennen geeft de samenleving (en dus het samenlevingscontract) als geëindigd te beschouwen. Zo staat het doorgaans ook in het samenlevingscontract vermeld.

Op zich is een samenlevingscontract dus redelijk snel ontbonden. Maar wat nu als u beiden eigenaar bent van een woning en / of kinderen heeft?

Ontbinden van een samenlevingscontract kan dan toch nog ingewikkeld zijn...

In dat geval moet er meer geregeld worden. Denk aan: de verdeling van de gezamenlijke woning en het woongenot. Daarnaast legt de aanwezigheid van minderjarige kinderen dwingende bepalingen op.

Zoals gezegd, in de meeste samenlevingscontracten is bepaald dat het contract beëindigd kan worden door het opsturen van een aangetekende brief naar de partner met daarin vermeld dat het samenlevingscontract (eenzijdig) wordt opgezegd of door feitelijke beëindiging van de samenleving. Het inschakelen van een notaris is dan ook niet persé vereist.

Afhankelijk van de bepalingen in het samenlevingscontract kan er sprake zijn van een gemeenschappelijk opgebouwd vermogen of schuldenlast welke bij beëindiging gedeeld moet worden. In sommige contracten is ook bepaald dat de opgebouwde pensioenrechten verdeeld dienen te worden.

Veel partners die het samenwonen beëindigen waaruit kinderen geboren zijn of waarin een behoorlijk vermogen is opgebouwd, kiezen ervoor om het samenlevingsverband te beëindigen door gemaakte afspraken door een notaris vast te laten leggen in een bindend convenant.

Sinds maart 2009 zijn samenwonenden die gezamenlijk het gezag uitoefenen over hun minderjarige kinderen verplicht een ouderschapsplan op te stellen bij beëindiging van het samenwonen en dus het ontbinden van het samenlevingscontract. Ook dit document kan bij een notaris worden vastgelegd.

Ontbinden van een samenlevingscontract leidt soms tot alimentatie

In enkele gevallen kent de rechter, op basis van "redelijkheid en billijkheid" een partneralimentatie toe, ondanks het ontbreken van een wettelijke plicht tot het voldoen van partneralimentatie bij samenwonen.

Ontbinden samenlevingscontract? Hoe zit het met het testament?

Indien u indertijd ook testamenten heeft laten opstellen is het verstandig deze nog eens te laten bekijken door een notaris. En mocht u nog geen testamenten hebben maar wel minderjarige kinderen? Dan is het raadzaam om een testament te laten opstellen. Anders blijft u namelijk onherroepelijk verbonden met uw ex-partner!