Mediation Gelderland
Verzamelen en te regelen

Verzamelen en te regelen (kopieën of digitaal)

Bij de start van de Mediation een kopie geldig legitimatiebewijs waarop het BSN zichtbaar is. (BSN staat tegenwoordig op de achterzijde)

Een inkomensverklaring met uw inkomensgegevens over 2016 (Peiljaar), deze is te downloaden van belastingdienst.nl (inloggen met Digid) of op te vragen bij de belastingdienst (0800-0543).


Persoonsgegevens , verzamelen na het eerste mediation gesprek, het is de eis van de Rechtbank dat deze gegevens niet ouder zijn dan 3 maanden.

Afschrift huwelijksregister, verkrijgbaar bij de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Als het huwelijk in het buitenland is voltrokken: tevens een afschrift van de huwelijksakte zoals deze aldaar is opgesteld.

Indien u (nog) niet de Nederlandse nationaliteit bezit: een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (GBA) waarin de vestigingsdatum in Nederland en de nationaliteit vermeld staat.

Uittreksel van het geregistreerd partnerschap, verkrijgbaar bij de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is gesloten.

Afschrift uit het geboorteregister van de minderjarige kinderen, al dan niet uit dit huwelijk geboren, verkrijgbaar bij de gemeente waarin de kinderen geboren zijn.

 

Inkomen

Loonstroken van de afgelopen 3 maanden

Overzicht vakantiegeld, 13e maand en bonussen

Jaaropgave salaris laatste 3 jaren

Overzicht kindgebonden budget

Arbeidscontract

Belastingaangifte van vorig jaar

Laatste definitieve belastingaanslag

 

Inkomen zelfstandigen

Jaarrekening van de laatste 3 jaren

Belastingaangifte van de laatste 3 jaren

 

Pensioen

Uitdraai “mijnpensioenoverzicht.nl” met daarin vermeld de herkenningsnummers

Voor de directeur groot aandeelhouder: pensioenbrief en actuariële berekeningen

Eventuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Verdeling □ Akte huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing)

 

Inboedel en andere roerende goederen

Waardebepaling auto(s)/motor(en): eventueel uitdraai BOVAG of ANWB koerslijst,

Boot, Antiek; eventueel taxatie laten uitvoeren

Een lijst met te verdelen goederen (wanneer hiervoor niet wordt gekozen omdat in goed overleg verdeeld, een bedrag bepalen wat de één aan de ander moet betalen, mocht de verdeling niet financieel neutraal plaatsvinden)

 

Woning (koop)

Eigendomsakte

Hypotheekakte

Laatste jaaropgave hypotheek

Polisblad, levensverzekering, spaarverzekering, beleggingspolis

WOZ-waarde woning

 

Woning (huur)

Huurcontract

 

Bankrekeningen/polissen/effecten/aandelen

Laatste bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen, spaarloonregeling, rekening/polis van kinderen

Aandelen/obligaties/spaarbrieven/spaarbankboekjes/koopsompolissen/beleggingscertificaten/ levensverzekeringspolissen e.d.

 

Verzekeringen

Polisbladen ziektekostenverzekeringen waarop aangegeven de maandelijkse premie

 

Schulden (Indien van toepassing)

Gegevens WSNP indien hier sprake van is

Leningcontract/doorlopend kredietcontract

Laatste maand/termijnbetaling lening

Recent afschrift creditcard

 

Erfenissen/schenkingen

Testament overleden erflater(s)/schenkingsakte (indien koude uitsluiting van toepassing is)

Aangifte successie/schenking

Verder alle niet genoemde documenten die kunnen bijdragen aan een goed en compleet overzicht van de   financiële situatie.